Algemene voorwaarden

       Behandeling:

 • De cliënt is op de hoogte van de door de CAT-therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de hoogte van het door de CAT-therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is).

 • De cliënt kan geen rechten ontlenen die voortvloeien uit de behandeling. De CAT-therapeut heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt maar geen resultaatverplichting.

 • De CAT-therapeut is verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

  Beëindiging van de behandeling:

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

 • Beëindiging van de behandeling kan eenzijdig plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht.

 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de CAT-therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT-therapeut beëindigt.

 • De behandeling door de CAT-therapeut kan eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.

 • De cliënt is op de hoogte van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de CAT- therapeut gevoerde geschilleninstantie.

  Betaling:

 • Wanneer de cliënt in behandeling gaat bij de CAT-therapeut is deze op de hoogte gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven.

 • Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen de cliënt en CAT-therapeut; contant, per pin per consult etc. 

  Cliëntendossier:

 • De cliënt is op de hoogte is van het feit dat de CAT-therapeut een cliëntdossier bijhoudt.

 • De CAT-therapeut behandelt dit cliëntendossier overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.

 • De cliënt kan een kopie vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is.

 • De cliënt kan vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, eisen en de CAT- therapeut is wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

  Annulering:

 • Afspraken moeten uiterlijke 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht.